Instalacje * zasilanie

Oto niektore z robót wykonywanych z zaktresu instalacji i zasilania:

 • wykonanie remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
 • modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/6 kV „Zofiówka" - J.S.W. S.A. "KWK Zofiówka"
 • wykonanie instalacji zasilania rozdzielnic TG2 i TG3, instalacji ogrzewania rurociągów, instalacji sterowania i kontroli obwodów grzewczych, niezbędnych pomiarów, opracowanie protokółów oraz uruchomienie instalacji. - Obiekt: Wytwórnia Melaminy III - Budowa Wytwórni Melaminy III - Z.A. „Puławy" S.A.
 • wykonanie instalacji elektrycznych do zasilania stanowisk do ładowania wózków akumulatorowych z pomiarami pomontażowymi i uruchomieniem -  Z.A. "Puławy" S.A.
 • wymiana oświetlenia wraz z zasilaniem na lodowisku w „SPODKU" w Katowicach
 • modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia - amoniak - mocznik." Ułożenie kabli zasilających 30kV oraz kabli sterowniczych  i światłowodu - Z.A. „Puławy" SA
 • wykonanie montażu rozdzielni NN OPT - WW , wykonanie instalacji siły i światła - przebudowa układu zasilania elektrycznego 380/220V - rozdzielnia elektryczna J-97 - Wytwórnia Opakowań  -  Z.A. „Puławy" SA
 • wykonanie instalacji elektrycznych siły, oświetlenia, uziemienia i odgromowej w budynku AKP E-131 - Budowa Wytwórni Melaminy - Z.A. „Puławy" SA
 • wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pawilonie A-2 , Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie  - II  etap
 • wykonanie instalacji elektrycznych siły i sterowania, oświetlenia, uziemień; ogrzewania elektrycznego rurociągów zbiornika ścieków przemysłowych; z zasilaniem i sterowaniem oraz pomiarami, inwentaryzacją geodezyjną i uruchomieniem - budynek AKP E-131 - Budowa Wytwórni Melaminy - Z.A. „Puławy" SA
 • przebudowa pola rozdzielni GRR-Z, 6kV wraz z przebudową podstacji OPT-H82, 6/0,4kV w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach
 • wykonanie zasilania wraz z instalacjią elektryczną siły i sterowania do obiektów D-130 i D-132 - Budowa Wytwórni Melaminy - Z.A. „Puławy" SA
 • wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Rejonowym  w Borkach
 • ułożenie kabli zasilających do urządzeń Wytwórni Opakowań z wymianą rozdzielni NN - Z.A. „Puławy" S.A
 • wykonanie remontu i modernizacji oświetlenia hali sportowo-widowiskowej i basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4
 • wykonanie instalacji siły, oświetlenia, uziemiającej i instalacji wentylacji - Instalacja produkcji ekstraktów chmielowych - Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • wykonanie instalacji zasilania, sterowania i sygnalizacji klap i zasuw w obiekcie Elektrociepłowni - "Budowa Wytwórni Melaminy II" - Z.A. „Puławy" S.A.
 • wykonanie instalacji oświetleniowo - iluminacyjnej  z wymianą rozdzielni i montażem agregatu prądotwórczego w Jaskini Mroźnej w Dolinie Kościeliskiej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • wykonanie remontu instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia i rozdzielni głównej w budynku głównym Centrali ZUS w Warszawie
 • wymiana instalacji elektrycznej oraz instalację zailającą urządzenia komputerowe w budynku przy ul. Słowiańskiej 5, będącym siedzibą Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie
 • demontaż istniejącej stacji minibox 6675 budowa stacji typu MZb1 20/630-3, przebudowa kabli SN i NN sygn. 110 KV, przeprowadzonego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących.
 • wykonanie przebudowy i zmodernizowanie sieci zasilania elektrycznego na terenie Parku Kultury w Powsnie
 • „Budowa linii kablowych SN-15 kV w Strefie Gospodarczej Skawina Północ"
 • wymiana wewnętrznych linii zasilania energetycznego w budynkach mieszkalnych wraz z pionami administracyjnymi Spółdzielni Mieszkaniowej "Stawki" w Warszawie
 • wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnią główną i rozdzielniami piętrowymi w Szkole Podstawowej Nr102 w Warszawie
  przy ul. Tarnowieckiej 4
 • montaż zasilania i rozdzielni dla pompy P1B  - Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnią główną i rozdzielniami piętrowymi w V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie przy ul. Nowolipie 8
 • wykonanie instalacji iluminacji Smoczej Jamy na Wawelu wraz z zasilaniem i oświetleniem awaryjnym i pracami murarskimi (uzupełnienia tynków w kolorze skały)
 • wykonanie instalacji siły, oświetlenia, montaż tablicy P7 , T-P1A, rozbudowa tablicy w sterowni TP1 - Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • wykonanie wymianę układu Samoczynnego Załączania Rezerwy w rozdzielniach Centrali ZUS w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16
 • montaż szaf tyrystorowych i sterowniczych kompresorów CO2 z wyposażenie pól 6kV oraz zasilanie turbosprężarek do produkcji mocznika - Z.A. „Puławy" S.A
 • roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla zadania: GPZ Elektrownia - Lublin ul. Chemiczna, Grenadierów - etap II cz.12C
 • wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego rurociągów, z zasilaniem z rozdzielnicy TG2 - "Budowa Wytwórni Melaminy II"-Z.A.„Puławy" S.A.
 • wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych korytarzy I i II piętra z obwodami oświetlenia, gniazd wtykowych do pomieszczeń w budynku Dyrekcji Naczelnej Z.A. „Puławy" S.A.
 • wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Budynku „A" Oddziału ZUS przy ul. Pędzichów 27 w Krakowie
 • wykonanie wymiany rozdzielni NN Nowa Pakownia Mocznika C-122 - Z.A. „Puławy" SA
 • wykonanie instalacji elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i uziemień skraplaczy BW-201 a,b,c,d oraz oświetlenia podestów - Wytwórnia Kaprolaktamu, budynek E-94 - Z.A. „Puławy" S.A.
 • wykonanie modernizacji z wymianą rozdzielni RG/B na RN-B wraz z robotami towarzyszącymi w budynku "B" Senatu - Kancelaria Sejmu w Warszawie
 • wykonanie modernizacji instalacji elektroenergetycznej z ułożeniem nowych wlz,  montażem rozdzielni głównej i rozdzielni piętrowych  zasilajacych oraz komputerowych w gmachu  Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25
 • wykonanie modernizacji stacji transformatorowej Budynku Obsługi Technicznej BOT przy ul. Witrażowej 35 w Warszawie, oraz modernizacja instalacji elektrycznych i linii zasilającej Budynek Sprężarkowi przy ul. 17 Stycznia 39 w Warszawie
 • wykonanie zasilania rozdzielni głównej zasilającej z jej montażem oraz montażem rozdzielni zasilajacej urządzenia komputerowe i rozdzielnic piętrowych oraz komputerowych z adaptacją pomieszczenia w piwnicy na rozdzielnię elektryczną w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 • wykonanie przebudowy linii SN 15 kV GPZ  Dęblin - Sobolew zasilającej pawilon handlowy LIDL w Dęblinie przy ul. 15 P.P. Wilków 17, wraz z wykonaniem rozbiórki ewentualnych przeszkód w gruncie oraz nawierzchni betonowej wraz z jej odtworzeniem. Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia terenu pawilonu oraz wpięcie do tablicy głównej sterującej oraz wykonanie instalacji zasilania oświetlenia reklamy LIDL
 • wykonanie modernizacji zasilania energetycznego  na terenie Jednostki Wojskowej 1131 w Mińsku Mazowieckim
 • wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych w kompleksie budynków NBP, z wykonaniem rozbudowy tablicy głównej TG w budynku A i przebudowy pozostałych tablic w zespole obiektów bankowych NBP w Olsztynie zlokalizowanych  przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11 / 17 w Olsztynie
 • wykonanie instalacji siły i sterowania, oświetlenia, uziemienia; wykonanie niezbędnych pomiarów, opracowanie protokółów oraz uruchomienie instalacji - obiekt: Pole aparaturowe III linii Mocznika obok kompresorowni D-102. - Budowa Wytwórni Melaminy III - Instalacja zatężania roztworu Mocznika - Z.A. „Puławy" S.A.
 • wykonanie instalacji siły, sterowania i sygnalizacji obiektów procesowych Wytwórni Melaminy III - Obiekty: D-232, D-230. - Budowa Wytwórni Melaminy III - Z.A. „Puławy" S.A.

  ....  i wiele innych
   

 

Kontakt

ELEKTROPAKS Sp. z o.o.
Biuro/Adres do korespondencji:
ul. Dęblińska 6, 24-100 Puławy

Sekretariat - centrala
tel/fax. +48 81 888 - 14 - 20
e-mail: elektropaks@elektropaks.pl